Первинна профспілкова організація

Полтавського національного технічного

університету імені Юрія Кондратюка

Профспілки працівників освіти і науки України

 

 

План

роботи профспілкового комітету

на 2017 рік

 

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні

Відміт-ка

про викон.

1

2

3

4

5

І.

Організаційно-масова робота

1.1.

Проведення профспілкових зборів "Звіт про роботу профспілкового комітету за 2016 рік"

лютий

Голова профкому,

голова комісії з організ.-мас. роботи

 

1.2.

Інформаційні повідомлення голови профкому про Закони України, Укази президента України, Постанови Кабінету Міністрів, Верховної Ради, про про матеріали вищих за підпо-рядкуванням органів проф. спілки (Федерації профспілок, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Обкому профспілки праців-ників освіти і науки України), про рішення ректорату та Вченої ради університету.

постійно протягом року

Голова профкому

 

1.3.

Проведення засідань профспілкового комітету (згідно з Планом проведення засідань)

щомісяця

Голова профкому

голова комісії з організац.-мас. роботи

 

1.4.

Провести розширене засідання профкому з головами профгруп, профгрупоргами підрозділів

березень

Голова комісії з організ.-масової роботи

 

1.5.

Надавати методичну та інфор-маційну допомогу головам профгруп і профгрупоргам з питань профспілкової діяль-ності

постійно

Голова профкому, голова комісії з орг.-масової роботи

 

1.6.

Провести огляд-конкурс на кращу профгрупу університету

протягом року

Голова комісії з орг.-мас. роб.

 

1.7.

Забезпечити публікації матері-алів про роботу профкому у газеті "Полтавський універ-ситет", створити сайт профкому

протягом року

Голова профкому,

секретар

 

1.8.

Здійснити передплату профспілкових видань

листопад

бухгалтер

 

1.9.

Підготувати звіт про роботу профкому у 2016 році

грудень

Голова профкому, голови комісій

 

1.10

Скласти план роботи профкому на 2017 рік та план проведення засідань профкому на 2017 рік

грудень

Голова профкому

 

ІІ.

Заходи щодо захисту соціально-економічних і трудових прав та інтересів співробітників

2.1.

Здійснення контролю за ви-конанням Колективного дого-вору

постійно

Голова профкому, голова з організ.-масової роботи

 

2.2.

Провести аналіз стану вико-нання Колективного договору між адміністрацією універ-ситету та профкомом

двічі на рік

Голова профкому, голови комісій

 

2.3.

Аналіз звернень членів профспілки у профком.

двічі на рік

Голова профкому

 

2.4.

Провести перевірку житлових умов співробітників, з виїздом на місце проживання, за заявками про поліпшення житлових умов та скласти акти перевірки

протягом року

Голова житлово-побутової комісії

 

2.5.

 

Здійснювати контоль за дотри-манням норм чинного законо-давства (участь у роботі кадрової комісії, погодження відкликання викладачів з відпусток, роботи у вихідні та святкові дні, розподіл наван-таження, погодження графіка відпусток тощо)

постійно

Голова профкому

 

2.6.

Перевірка роботи відділу кадрів у діловодства з ведення документів працівників університету

двічі на рік

Голова профкому

 

2.7.

Надавати матеріальну допо-могу працівникам універси-тету і ветеранам війни та праці

протягом року

Голова профкому, голова комісії з соц. захисту

 

2.8.

Надавати допомогу малоза-безпеченим, багатодітним сім’ям, ветеранам війни та праці, одиноким пенсіонерам

протягом року

 

волонтери

 

2.9.

Заохочувати окремих членів профспілки за активну участь у житті профорганізації та університету (преміювання, подання до нагородження)

протягом року

Голова профкому

 

ІІІ.

Заходи щодо охорони праці, профілактики захворювань та медичного обслуговування

3.1.

Здійснювати контроль за вико-нанням заходів з охорони пра-ці і техніки безпеки, передба-чених Колективним договором

 

протягом року

Голови комісії з організ.-масової роботи та комісії з охорони праці

 

3.2.

Організувати і провести спіль-ні з адміністрацією заходи з проведення тижня охорони праці (до Всесвітнього дня охорони праці)

квітень

Голова комісії з охорони праці

 

3.3.

Спільно з адміністрацією про-вести перевірку стану підго-товки університету до нового навчального року і роботи в осінньо-зимовий період

серпень-вересень

Голова комісії з охорони праці

 

3.4.

Перевірити стан охорони праці у підрозділах університету

 

 

вересень

Голова комісії з охорони праці

 

3.5.

 

 

 

 

 

Проаналізувати роботу з охорони праці та створення безпечних умов в університеті за рік і накреслити конкретні

заходи щодо стану справ у наступному році

двічі на рік

 

 

 

 

 

Голова комісії з охорони праці

 

 

 

 

 

 

 

 

ІУ.

Культурно-масова та спортивна робота

4.1.

Підтримувати кафедру фізви-ховання в організації та проведенні спортивних заходів (заохочувати членів колективу)

протягом року

Голова комісії зі спортивно-мас. роботи

 

4.2.

Взяти участь у підготовці збір-них команд університету у змаганнях Універсіади Полтавщини

 

Голова комісії зі спортивно-мас. роботи., каф. фізвих.

 

4.3.

Взяти участь у змаганнях обласної спартакіади "Бадьорість та здоров'я" серед професорсько-викладацького складу та співробітників

 

Голова комісії зі спортивно-мас. роботи,

каф. фізвих.

 

4.4.

Взяти участь у формуванні збірних команд університету та виступі у змаганнях Універсіади Полтавщини

Згідно з прогр. та полож. спартакіади

Голова комісії зі спортивно-мас. роботи,

каф. фізвих.

 

4.5.

Надавати практичну допомогу у проведенні спартакіад серед мешканців гуртожитків та «Бадьорість і здоров’я» та надавати матеріальну допомогу для нагородження переможців

 

Голова комісії зі спортивно-мас. роботи

 

4.6.

Спільно зі студентським проф-комом проводити заходи з пропаганди здорового способу життя

протягом року

Голови профбюро

 

4.7.

Організувати і провести «День здоров'я» для співробітників університету

ІІ квартал

Голова комісії зі спортивно-мас. роботи

 

4.8.

Забезпечити дітей працівників путівками в оздоровчі табори на літній період

червень-серпень

Голова комісії з культ.-масової роботи

 

4.9.

Організувати відпочинок працівників університету та членів їх сімей у літній період

червень-серпень

Голова комісії з культ.-масової роботи

 

4.10

Взяти участь у проведенні Дня знань та Дня працівників освіти

вересень, жовтень

Голова комісії з культ.-масової роботи

 

4.11

Спільно зі студентським проф-комом брати участь в орга-нізації та проведенні святку-вання Дня захисника Вітчизни, 8 Березня, Дня Перемоги, Дня міста

до відповід-них дат

Голова комісії з культ.-масової роботи

 

4.12

Організувати і провести новорічний ранок для дітей співробітників, придбати квит-ки на інші дитячі новорічні заходи

грудень

Члени комісії з культ.-масової роботи

 

4.13

Організувати новорічний вечір для працівників університету

грудень

Члени профкому

 

4.14

Організувати для працівників та членів їх сімей екскурсії по історичним місцям м. Полтави

протягом року

Голова комісії з культ.-масової роботи

 

4.15

Організувати для працівників та членів їх сімей екскурсії у міста України

протягом року

Голова комісії з культ.-масової роботи

 

4.16

Організувати похід у театр ім. М.В.Гоголя

протягом року

Голова комісії з культ.-масової роботи

 

4.17

Організувати походи на концертні програми у «Листопад»

квітень-травень

Голова комісії з культ.-масової роботи

 

4.18

Організувати для дітей працівників університету заходи: конкурс малюнка на асфальті, малі олімпійські ігри, фотоконкурс (до Дня захисту дітей)

червень

Голова комісії з культ.-масової роботи

 

4.19

Організувати збір і передачу спонсорської допомоги дітям-сиротам школи-інтернату м.Градизьк

червень,

грудень

Члени профкому

 

 

Додаткова інформація
Кількість відвідувань сайту: 39029
Кількість переглядів: 126
Сторінка була створена за 0.275 секунд